PRAKTYCZNIE O NIERUCHOMOŚCIACH

CZEGO KSIĘGA WIECZYSTA CI NIE POWIE - SŁUŻEBNOŚĆ

Częstą praktyką przy poszukiwaniu wymarzonej nieruchomości jest sprawdzanie wpisów zawartych w księdze wieczystej. Aby przybliżyć temat niezbędna jest znajomość samego pojęcia ,,księga wieczysta” (w skrócie KW). Jest to ogólnodostępny dokument opisujący stan prawny nieruchomości. Znaleźć w nim można informacje dotyczące właściciela, adresu, przeznaczenia nieruchomości, a także zadłużenia i hipotek. Jeśli znamy numer księgi wieczystej możemy te informacje sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do  


  • Dział I księgi wieczystej obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z nieruchomością.

  • Dział II księgi wieczystej zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego.

  • Dział III księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek).

  • Dział IV księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Większość osób poszukujących, na tym dokumencie poprzestaje, nie zdając sobie sprawy z ważności dokumentu, który jest podstawą nabycia, a może nim być na przykład: umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia i inne (w tych dokumentach szczegółowo opisana jest zawierana transakcja). 

Zdarza się, że występują pewne rozbieżności pomiędzy informacjami w księdze wieczystej, a treścią zawartą w podstawie nabycia. Najczęściej dotyczą one służebności. Służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe, według polskiego prawa dzieli się na służebność gruntową, osobistą lub przesyłu. Krótko pisząc daje ona prawo, które obciąża tzw. nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości – nazywanej władnącą lub daje ograniczone prawo innej osobie do korzystania z niej na określonych warunkach. Przykładem może być służebność w postaci prawa do korzystania z pierwszego pokoju, kuchni, toalety udzielona mamie podczas przepisywania domu na córkę. Często owa służebność nie jest wpisywana do księgi wieczystej wraz ze zmianą właściciela. Widnieje natomiast w treści umowy darowizny. Jeśli chcemy kupić taki dom, to niestety nie mając tej wiedzy, dowiemy się dopiero przed notariuszem o tym fakcie, gdzie poczynimy już kroki w postaci na przykład wpłaty zadatku przy umowie przedwstępnej. Biorąc pod uwagę różne relacje rodzinne strony sprzedającej może okazać się, że będziemy mieli problem jeśli kupimy ową nieruchomość lub ze zwrotem zadatku. Dlatego korzystanie z usług dobrego pośrednika w obrocie nieruchomościami, który weryfikuje te kwestie na etapie przyjmowania oferty, zyskujemy bezpieczeństwo.

PK STUDIO HOUSE
Paulina Kliś
ul. Jana III Sobieskiego 39, 45-127 Opole
Tel.: +48 692 519 482
e-mail: biuro@pkstudiohouse.pl